18 Mart 2007 Pazar

ESER SÖZLEŞMESİ


ESER SÖZLEŞMESİ
TARİH: ...../...../ 2007

bir tarafta

Tescilli şirket merkezi, (......................İş Sahibi kişi ya da kuruluşun tescilli şirket merkezi...........) adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Odası’na No: ............... ile kayıtlı bulunan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve buradaki tarih itibarıyla faaliyette olan (..............İş Sahibi kişinin adı veya kuruluşun unvanı......) unvanlı şirket ile (ki bundan böyle burada “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır)

İLE

diğer tarafta

Tescilli şirket merkezi (......................Eser Sahibi kişi ya da kuruluşun tescilli şirket merkezi...........) adresinde bulunan, ............................ Ticaret Odası’na No: ............... ile kayıtlı bulunan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve buradaki tarih itibarıyla faaliyette olan (..............Eser Sahibi kişinin adı veya kuruluşun unvanı......) ile (ki bundan böyle burada “ESER SAHİBİ” olarak anılacaktır)

aşağıda yazılı hususlarda karşılıklı bir mutabakata varmışlar, ve işbu Eser Sözleşmesi’ni yukarıdaki yazılı ilk tarihte düzenlemişlerdir.

İş Sahibi ve/veya Eser Sahibi, tekil olarak kullanıldığında “TARAF”, çoğul (ikisi birlikte) olarak kullanıldıklarında “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.

ÖYLE Kİ:

A. İş Sahibi, .....................kullanılacak, çeşitli boy ve genişlikte ....... ........ ve ......... uygun bir seri ölçü içinde, seri halinde üretilecek olan .................. için estetik / ergonomik / fonksiyonel bir kabuk formu tasarlanmasını (ki bundan böyle burada kısaca “ESER” olarak anılacaktır) arzu etmekte;

B. Eser Sahibi de söz konusu Eser’i İş Sahibi için tasarlamayı teklif etmektedir.

ŞİMDİ, İŞBU VESİLEYLE, SÖZLEŞMENİN TARAFLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BİR ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:

MADDE 1: TANIMLAMALAR VE MANALARI

“Eser”,

Eser Sahibi tarafından, bilgisayar ortamında ve sadece CAD (bilgisayar destekli tasarım) formatında görsel olarak tasarlanacak olan, ......... ............ ............. ................ için estetik / ergonomik / fonksiyonel bir kabuk formu tasarımı, manasına gelecektir.

“Taslak Eser”,
İşbu sözleşmeye konu olan Eser’in, kavramdan prototipe kadar olan tasarım süreci içinde (yani bütün bir Hazırlık Dönemi’nde ve Bitirme Dönemi’nde ve Eser’in prototipi yapılması esnasında) ortaya çıkan ve fakat kabul görmeyen yani Bitirme Dönemi’nde kullanılmayacak ve/veya nihai ürünü yapılmayacak olan istisnasız diğer bütün fikirler, konseptler ile kavramsal tasarımlar, sanal / teorik / görsel ürünler ve ürün modelleri ve ürün prototipleri ile bu tanıma giren her tür çalışmalar, manasına gelecektir.

“Tasarım Süreci”,

Eser’in, sanal ortamda kavramsal/imaj ve/veya fiili ortamda ise prototip anlamında maddi (mekanik) olarak oluşturulması/imal edilmesi için geçen zaman ve bu zaman içinde yapılmış ve yapılacak her türlü kavramsal ve/veya fiili çalışmaların/imalatların tümü, anlamına gelecektir. Tasarım süreci, işbu sözleşmede taraflar arasında, “birbirini takip eden, birbirlerinin ayrılmaz parçaları olan, birbirlerine bağlı ve bağımlı ve hatta birbirlerine geri dönüşümlü” üç (3) döneme ayrılmıştır: Hazırlık Dönemi, Bitirme Dönemi ve Prototip İmalatı ile CAD-CAM Dönemi.

“Hazırlık Dönemi”,

İşbu sözleşmenin imzalandığı günden başlamak üzere; Eser Sahibi ile İş Sahibi (ve Ekibi)’nin birbirlerini tanımaları ve Eser Sahibi’nin hazırlayacağı imajlar, taslaklar, eskizler ve/veya resimler ile görseller üzerinde; tarafların birlikte çalışarak ve tartışarak ve fikir üreterek ve görüşlerini paylaşarak ve eleştirerek; hedeflenen Eser için fikirsel, kavramsal, sanal bir model ve/veya form ve/veya konsept oluşturma, geliştirme ve seçmeleri ile seçilen bu düşünsel ürün / imaj için yüzey uygulamaları, renk, doku ve malzeme çalışmaları yapmaları için ayrılan/geçen süre, manasına gelecektir. İş Sahibi tarafından belirlenecek/seçilecek/kabul edilecek bir konsept, bir model ve/veya bir form (taslağı) ile bu dönem sona erecektir. Eser Sahibi, İş Sahibi’nin kesin kararını vereceği ve kesin tercihini yapacağı güne kadar bu tarz eskiz ve/veya taslak çalışmalarına devam edecektir. Bu nedenle, Hazırlık Dönemi, önceden belirlenmiş sabit bir süre ile kısıtlanmayacaktır.

“Hazırlık Dönemi Çalışmaları”,

Hazırlık Dönemi süresince, Eser Sahibi tarafından tek başına ve/veya taraflar arasındaki gerçek ve/veya sanal ortamdaki toplantılarda yapılacak olan ve amacı,

a. Firmanın halen üretilmekte olan ürün yelpazesini incelemek, bu ürünlerin birbirleri ve rakipleri ile aralarındaki ilişkileri / benzerlikleri / farklılıkları tespit etmek.

b. Firmanın pazardaki ürünlerinin, İş Sahibi tarafından satış grafiklerinin çıkarılması ile en çoktan en az satan ürüne kadar, bütün ürünlerin, satışlarını etkileyen olumlu ve olumsuz unsurlarını tartışarak araştırmak ve bulmak; her bir ürünün kendi yaşam döngüsünü inceleyerek gelmiş oldukları noktaları/yeri tespit etmek ve trendler dışında kalmış olanların üzerinde iyileştirme yapılması , iyileştirme sınırları dışında kalanların ise şirket ürün gamından çıkartılması (ürünün öldürülmesi) konusunda tavsiyelerde bulunmak,

c. Firmanın insan potansiyeli, üretim metotları ve kullandığı malzemeleri tanımak ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

d. Firmanın yeni ürün tasarımı geliştirebilme ve genel anlamıyla tasarım açısından mevcut durumunu / yeteneğini belirlemek,

e. Firmanın pazardaki konumunu ve sermayesi / finansal kaynakları ile marka-ürün-fiyat üçgeninde rakipleri ile durumunu karşılaştırmak konusunda ön çalışmalar yapmak,

f. Gerek görülmesi halinde, Firma için bir vizyon ve misyon belirleme / hedefleme ve markalaşma konularında tavsiyelerde bulunmak, ön çalışmalar yapmak, profesyonel anlamda hizmet alınmasını teşvik etmek,

g. Firma için bir Kurumsal Kimlik oluşturulması ve hatta bu kimliği şirket bildirişim, tanıtım, iletişim araçları ve ürünler üzerinde temsil edebilecek özgün anlamda yüklü bir renk ve/veya bir doku ve/veya bir malzeme ve/veya bir form ve/veya bir grafik unsur ve hatta slogan tespit etmek konusunda tavsiyelerde bulunmak, ön çalışmalarını yapmak, profesyonel anlamda hizmet alınmasını teşvik etmek,

h. İş Sahibi tarafından kesin kabul edilecek ve teorik anlamda Eser’in nihai bilgisayar destekli tasarımına (CAD) konu ve esas/taban teşkil edecek formu ve/veya modeli ve/veya malzemeyi araştırmak/bulmak olan bütün tasarım strateji ve konsept çalışmalarını yapmak üzere:

h.1. Tasarlanacak Eser’le ilgili tüm ön ve/veya nihai müzakereler, tartışmalar, fikirler, teknik ve/veya estetik eleştiriler, taslak ve eskiz çalışmaları ile bu çalışmalara ilişkin karşılıklı öneriler, görüşler, yorumlar, eleştirilerle her açıdan beyin fırtınası yapmak,

h.2. Değiştirilen ve/veya geliştirilen ve/veya yenileştirilen ve/veya iyileştirilen fikirler ve/veya kaba hatları ile tespit edilen düşünsel objeler / imajlar üzerinde sürekli olarak tasarım sürecini daha mükemmele doğru zorlayacak eleştirilerde bulunmak ve negatif yorumlara dayalı adımlarla Eser’in kavramsal tasarımını olgunlaştırmak,

h.3. Bilgisayar ortamında ve/veya serbest elle çizilmiş ölçeksiz fakat üç boyutlu ve/veya renklendirilmiş her türlü yüzey çalışmaları ile eskiz/taslak ve resimler ve/veya foto-görseller üzerinde renk ve/veya doku / malzeme çalışmaları yapmak,

h.4. Eğer, yukarıda (f) ve (g) şıklarında ifade edilen konularda profesyonel anlamda bir çalışma içine girilmiş ve hizmet alınıyor ise, Kurumsal kimliği temsil etmesi düşünülen öğe ve/veya öğeleri, Eser üzerinde kullanmaya çalışmak,

h.5.Eğer, yukarıda (f) ve (g) şıklarında ifade edilen konularda profesyonel anlamda bir çalışma içine girilmiş ve hizmet alınıyor ise, Eser’le bir bütün teşkil etmek üzere, Eser’in ambalajı üzerinde grafik bildirişim öğeleri oluşturmaya çalışmak; gerek görüldüğü takdirde profesyonel hizmet alınmasını sağlamak,

h.6. Foto-gerçek uyumlu görseller oluşturmak,

h.7. Şirketin mühendislik ekibi ile sürekli bir iletişim içinde bilgi paylaşımları yaparak mekanik tasarım sürecini, kavramsal tasarım süreci ile her zaman işbirliği içinde yürütmek; her türlü inovasyon, yeni üretim metotları bulunması ve/veya farklı kalıpçılık ve/veya malzeme önerilerinde / denemelerinde işbirliği içinde çalışmak,

ve ilgili faaliyetleri, manasına gelecektir. Bu tanımlamada yazılanlar haricinde, Hazırlık Dönemi Çalışmaları, Eser Sahibi’nin uygun göreceği her türden ek çalışmaların yanı sıra, İş Sahibi’nin, Eser’in kendisince ön-kabulü yapılabilir hale gelmesini sağlamak amacıyla gerekli göreceği tüm diğer türden iş ve işlemleri de içerecektir.

“Hazırlık Dönemi Toplantıları”,

a. Hazırlık Dönemi Çalışmaları boyunca (ki belli bir süresi olmayacaktır), Eser Sahibi’nin kendi ortamında ve kendi başına yaptığı çalışmaları İş Sahibi ve/veya İş Sahibi’nin ekibi ile paylaşmak, İş Sahibi’nin firması ile ilgili olarak yaptığı çalışmaları Eser Sahibi ile değerlendirmek yani karşılıklı bilgilenmek, sorunları halletmek, çözümler üretmek ve böylece Tarafların birlikte daha verimli çalışmalarına ve fikir üretmelerine ortam sağlamak üzere; Eser’le ilgili tasarım gelişmelerinin ve tasarım sürecinin, İş Sahibi ve/veya ekibi ile Eser Sahibi arasında müzakere edileceği, yani müştereken Hazırlık Dönemi Çalışmalarının yapılacağı, öncelikli olarak HAFTADA BİR KEZ (ve mutlaka Cumartesi günleri) yapılacak, tercihen periyodik, bire-bir (sadece İş Sahibi ile) veya kurumsal (İş Sahibi ve/veya Ekibi ile) toplantılar, manasına gelecektir.

b. Hazırlık Dönemi Toplantılar’ı, İş Sahibi’nin iş yerinde yüz yüze gerçek olarak veya video-konferans ve/veya Internet destekli tele-konferans ve/veya web-konferansı ortamlarından birinde sanal olarak yapılabilir.

c. Taraflar’ın en az bir (1) gün öncesinden faks, e-posta veya, cep veya sabit telefon ile haberleşmek suretiyle toplantı talep etmeleri mümkündür. Hazırlık Dönemi Toplantıları, periyodik olmaları tercih edilmekle birlikte, Eser’in tasarımının (tasarım sürecinin) ilerlemesine paralel olarak, geçen süre içinde daha az sıklıkla; örneğin iki (2) haftada veya üç (3) haftada bir kere vb. gibi, ancak Taraflar’ca karşılıklı mutabık kalınacak sıklıkta yapılabilir. Ancak, çok istisnai hallerde, karşı Taraf’ında kabul etmesi kaydıyla, ancak kontratsal bir yükümlülük de yaratmaksızın, Taraflar istisnai ve/veya acilen bir araya gelme konusunda mutabıktırlar.

“Hazırlık Dönemi Toplantı Süresi”,

Fiili veya sanal hangi ortamda yapılmış olursa olsun, her bir Hazırlık Dönemi Toplantısı’nın süresinin, mücbir sebepler olmadıkça, en az bir (1) en fazla üç (3) saatle sınırlı olacağı manasına gelir.

“Hazırlık Dönemi Toplantı Kararları”,

a. Hazırlık Dönemi Toplantıları’nda ele alınmış veya alınacak her türlü fikirler, görüşülen / tartışılan / geliştirilen / iyileştirilen / değiştirilen / tadil edilen eskizler ile her türlü fiziksel ve/veya kavramsal ve/veya görsel çalışmaların kayıt altına alınması, manasına gelecektir.

b. Tüm böylesi çalışmalar, kararlar ve/veya iletişimler, bir ispat ve delil teşkil etmesi ve Taraflar’ın böylesi Hazırlık Dönemi Toplantıları’nda müzakere ettikleri hususların, Taraflar’dan her hangi birini ve/veya her ikisini de sonradan mağdur etmemesi açısından, kayıtlara geçirilerek Taraflar’ca imzalanacak ve elektronik posta ile yapılan haberleşmeler ile içerikleri de orijinal yapıları ile bilgisayar ortamında muhafaza edilecektir.

c. Buradaki terimin yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermemek amacıyla, tarafların e-posta üzerinden yaptıkları müzakereler, istekler, talepler, öneriler ile gönderdikleri resimler, taslaklar vb., bir ispat ve delil teşkil etmesi açısından muhafaza edilecek, ancak Taraflar’ın birbirlerine gönderecekleri tüm e-postalar “alındı istemi” opsiyonuyla gönderilecektir. Alındı istemi talep etmeksizin gönderilen e-postalar gönderici tarafından gönderilmiş, muhatabı tarafından da alınmamış sayılabilecektir. Anlaşmazlıklara sebebiyet verilmemesi açısından her e-postanın, karşı taraftan gelen son mektup metnini kendi içinde ve alt kümede barındırmasına ve bir “cevap niteliği” taşımasına özen gösterilmesi yerinde olacaktır.


“Bitirme Dönemi”,

İş Sahibi’nin, nihai olarak tek bir taslak / konsept tasarımı tercih etmesi ile birlikte, Hazırlık Dönemi sona erer ve Bitirme Dönemi başlar. Bu dönemde Eser Sahibi, üzerinde karar kılınan nihai taslak / düşünsel ürün üzerinde gerçeğe en yakın oranlar ve/veya ölçümlendirmeler ve teknik / estetik / ergonomik detaylandırmalar ile çalışarak taslağı bilgisayar ortamında bilgisayar destekli çizim programları (CAD) ile prototipi imal edilebilecek en makul hale getirmeye çalışır. Bu çalışmalar esnasında Eser Sahibi, Hazırlık Dönemi’nde üzerinde karar kılınmış olan kabuk formunda, gerekli göreceği ve/veya zorunlu kalacağı istisnasız her noktada / konuda değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

“Bitirme Dönemi Protokolü”,

a. Eser için: Hazırlık Dönemi’nin normal koşullar altında bitmesi ile birlikte, İş Sahibi ile Eser Sahibi arasında, işbu Eser Sözleşmesine (Bitirme Dönemi Protokolü-Ek-1) adı altında ilave edilecek ve işbu Eser Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olan, Eser’in hangi süreç içinde ve/veya tarihte Eser Sahibi tarafından nihai olarak bitirileceğini belirleyen ilave sözleşme, manasına gelecektir.

b. Taslak Eser için: Hazırlık Dönemi’nden başlamak üzere, mekanik tasarım ve/veya Prototip İmalatı ve/veya CAD-CAM Dönemi’ne varıncaya kadar, Tasarım Süreci’nin herhangi bir aşamasında ortaya çıkarılmış fakat kullanılmamış veya Hazırlık Dönemi içinde ortaya çıkarılmış fakat İş Sahibi tarafından Bitirme Dönemi için uygun görülmemiş olan fakat herhangi bir sebeple ve sonradan, İş Sahibi’nin, rüçhan haklarını kullanarak bitirilmesini yani bilgisayar destekli görsel tasarımının (CAD) yapılmasını istediği herhangi bir konsept / kavramsal tasarım veya prototip bir ürünün, yani: “bir Taslak Eser’in, hangi fiatla ve hangi süreç içinde ve hangi tarihte Eser Sahibi tarafından nihai olarak bitirileceğini belirleyen, işbu Eser Sözleşmesine (Bitirme Dönemi Protokolü-Ek-2) adı altında ilave edilecek olan ve işbu Eser Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olan ilave sözleşme” manasına gelecektir. Eğer, İş Sahibi tarafından Eser’e dönüştürülmesi istenen Taslak Eser’lerin adedi birden daha fazla olursa, Ek-3 ve Ek-4 vb.adları altında bir seri Bitirme Dönemi Protokolleri tanzim edilebilir.

“Bitirme Dönemi Süresi”,

Eser’in Hazırlık Dönemi bittikten sonra başlayacak olan Bitirme Dönemi için Taraflar’ca karşılıklı mutabık kalınan nihai süre, manasına gelecektir.

“Bitirme Dönemi Sonu”,

Taraflar’ca karşılıklı mutabık kalınan Bitirme Dönemi Süresi’nin dolması üzerine, Eser Sahibi’nin, Eser’in CAD (Computer Aided Design) halindeki tasarımını İş Sahibi’ne bir CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) üzerinde teslim etmesi, manasına gelir.

“Prototip İmalatı ile CAD-CAM dönemi”,

Bitirme Dönemi’nin ve böylece Eser Sahibi’nin hukuki sorumluluğunun son bulması ile birlikte İş Sahibi’nin doğrudan sorumluluğunun başladığı, tasarım sürecinin bilgisayar destekli imalat (CAM) çizimleri ile mekanik tasarımının ve/veya prototip imalatının yapıldığı son dönemi, anlamına gelir.

MADDE 2: YÜKÜMLÜLÜKLER ve HAKLAR

2.1. Eser Sahibi’nin Yükümlülükleri ve Hakları:

a. Eser Sahibi, İş Sahibi’nin kişisel zevk/beğeni/haz ile mesleki ve sektörel ve ekonomik ve teknik/teknolojik ve mali yeterlik ile beklentilerinin, Hazırlık Dönemi boyunca yapmış olduğu kişisel analizleri ışığında; İş Sahibi’nin kendisi ve tedarikçilerinin imkanları ile üretebileceği, iç ve dış serbest rekabet piyasasındaki hedef müşteri kitlesinin mali ve estetik beklentilerine yeterince hitap edebilecek, farklı ve yenilikçi bir Eser’i (.............................................) bilgisayar ortamında yapmaya özen gösterecektir.

b. Eser Sahibi, bir yandan İş Sahibi’nin işbu sözleşme ile talep ettiği Eser’i (ürünü) tasarlamakta iken, gerek gördüğü takdirde ve aynı zamanda İş Sahibi’nin de oluru / rızası halinde ve işbu sözleşmeye istinaden yapılacak bir Ek-Sözleşme ile ve ek bir ücret karşılığında, İş Sahibi(ile ekibi)ne, “patent, fikri ve sınai haklar” ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve “kurumsal kimlik oluşturma” ve “marka oluşturma” ve “ürünlerin kurumsal kimliği yansıtmaları gerekirliği” ve “ürünlerin kendi başlarına da bir marka olabilmeleri” ve “Pazarlama ve Satış” gibi konularda seminerler verebilir ve/veya bu tür hizmetlerin verilmesine aracılık edebilir.

c. Eser Sahibi, Bitirme Dönemi’nde, bilgisayar destekli tasarımını / görsel çizimlerini (CAD) yapmak için, dilediği herhangi bir çizim ve/veya görsel sunum programını kullanmak konusunda özgürdür. Eser sahibi, Bitirme Dönemi boyunca çalışmak için tercih ettiği programda 3 boyutlu çizimini/görsel sunumunu bitirdiği datayı, orijinal formatında veya (eğer mümkünse) İş Sahibi’nin tercih edeceği (.stl) veya (.iges) veya (.step) veya (.parasolid) gibi programlararası geçis saglayan dosya uzantı formatlarından biri ya da birkacına çevrilmiş olarak İş Sahibi’ne teslim eder.

d. Eser Sahibi’nin Bitirme Dönemi ile ilgili yükümlülüğü, yukarıda “c” şıkkında tarif edildiği üzere, Eser’in CAD (Computer Aided Design / bilgisayar destekli tasarım) çizimlerinin İş Sahibi’ne bir CD ROM (compact disk Read-only Memory) üzerinde teslim edilmesi ile biter.

e. Gerek prototipleme ve gerekse imalat aşamalarında, İş Sahibi’nin farklı bir CAD programı kullanıyor olması ve/veya Eser Sahibi’nin kullandığı görsel programın İş Sahibi’nin arzu ettiği bir CAD programında yeniden yazılmasının gerektiği durumlarda, Eser Sahibi’nin kullandığı programın İş Sahibi’nin kullandığı dile çevrilmesi (ve/veya yeniden yazılması) sorumluluğu tamamen İş Sahibine aittir. İş sahibi tarafından talep edilmesi halinde, Catia / UniGraphics gibi herhangi bir arzu edilen / başka / farklı CAD program diline, Eser Sahibi’nin kullandığı görsel tasarım dilinin (CAD’in) adapte edilmesi / yeniden yazılması / çevrilmesi, ayrıca yapılacak ek bir sözleşme ile mümkün olabilir.

f. Eser Sahibi tarafından İş Sahibi’ne bir CD-ROM ile teslim edilen CAD çizimlerinin, prototip imalatında ortaya çıkabilecek ve ürün kabuğunda (formunda) değişiklikler yapılmasını zorunlu kılacak teknik sorunlar nedeni ile revizyonu gerekecek olursa, Eser Sahibi durumdan haberdar edilecek ve onayı alınacaktır.

g. Ortaya çıkan prototip ürünün Taraflar’ca tam anlamı ile beğenilmeyeceği hallerde, konsept üzerinde küçük değişiklikler ve/veya ilaveler yapmak ve/veya hatta konsepti kısmen değiştirmek gibi, ürünün estetiğini / kabuğunu değiştirmek anlamına gelen her türlü nihai kararın verilmesinde, bütün manevi haklar, yetkiler ve sorumluluklar, tamamen Eser Sahibi’ne aittir. Eser Sahibi’nin, bu manevi sorumluluğunu yerine getirmesinde, İş Sahibi bütün iyi niyeti ve mali ve teknik imkanları ile yardımcı olacağını kabul ve taahhüt eder.

h. Hazırlık Dönemi sırasında, patent konusu olabilecek bir yenilik ortaya çıkması halinde işbu patent hakkının sahibi, Eser’i yapan Eser Sahibi’dir. Ancak, Eser Sahibi, işbu patent hakkı üzerinde, satış veya devir/temlik işlemi yapacak olursa, İş Sahibi’nin rüçhan hakkı olacağını ve bu hakka saygı göstereceğini burada beyan ve taahhüt eder. Eser Sahibi’nin bu tarz kazanımlarının mali değeri, piyasa koşulları altında ve/veya gerekirse Taraflar’ın müştereken kabul edecekleri bilirkişi vasıtası ile tesbit edilecek fakat karşılıklı rıza aranacak, Taraflar böyle durumlarda basiretli tüccarlar gibi davranacaklardır.

i. Eser Sahibi, Eser’i istediği zaman ve tarzda kamuya sunma hakkı, Eser seri olarak üretildikten sonra Eser’in içeriği hakkında bilgi verme hakkı, Eser’de adını görme hakkı, Eser’de değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı ve Eser’in bütünlüğünü koruma hakkı gibi bütün manevi hakların tek başına sahibidir. Bu cümleden olmak üzere, Eser Sahibi, gerektiğinde üretici firmanın ticari kimliğini / bilgilerini de açıklamak koşulu ile, yurt içi ve yurt dışındaki her türlü fuarlara ve yarışmalara da kendi adına katılabilir.

j. Taraflar arasında yapılan işbu Eser Sözleşme’si ile Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümlerine göre, yapılan Eser’in manevi sahibi (İş Sahibi’nin işbu sözleşmeden doğan mali hakları saklı kalmak koşulu ile) Eser’i yapan Eser Sahibi’dir. İşin, tesliminden daha sonraki bir dönemde değiştirilmesi, geliştirilmesi veya farklı bir şekilde tekrar düzenlenmesi ayrı bir iş sözleşmesi ile mümkün olabilir. İş Sahibi, Eser Sahibi’nin yazılı rızası olmadan, Eser üzerinde başkalarına düzenleme ve/veya özelliklerini ortadan kaldıran hiçbir değişiklik yaptırtamaz.

k. İstisnasız bütün Taslak Eser’lerin üzerindeki her türlü tasarruf ve manevi ve mali haklar ile kamuya sunma hakkı, Eser Sahibi’ne aittir. İş Sahibi, Eser Sahibi’nin yazılı rızası olmadan, Taslak Eser’ler üzerinde mali ve manevi hiçbir hak iddia edemez, Taslak Eser’leri başkalarına düzenlettiremez, devir edemez, kullanamaz, geliştiremez ve üretemez. Fakat Eser Sahibi, ortaya çıkmış olan bütün Taslak Eser’ler hakkında, karşılıklı rıza koşulu ile, İş Sahibi’nin rüçhan haklarına saygı duyacağını beyan ve taahhüt eder. Ancak, İş Sahibi’nden yazılı bir talep gelmeyeceği ve/veya İş Sahibinin rüçhan haklarını kullanmayacağını sözle beyan ettiği durumlarda Eser Sahibi, bu tür çalışmalarını, rakip firma ve/veya şirketlerde kullanabilir ve kamuya sunma dahil her türlü mali ve manevi hakların tek sahibi olarak dilediğince davranabilir. Fakat, İş Sahibi, rüçhan hakkını kullanmak ve bu Taslak Eser’lerden herhangi birini geliştirmek ve üretmek isterse ve böyle bir durumda Eser üzerinde hiçbir şekilde Hazırlık Dönemi Çalışması yapılması da gerekmiyor ve doğrudan Bitirme Dönemi’ne geçilebiliyorsa, işbu Eser Sözleşmesinin ilgili maddeleri yürürlükte kalmak ve işbu sözleşmeye ek olmak üzere, yukarıda (Madde.1) kapsamı içindeki “Bitirme Dönemi Protokolü” başlığı altındaki (b) şıkkında gösterildiği üzere, yeni bir fiat ve yeni bir takvimle, yeni ve ek (fakat işbu sözleşme hükümlerine tabi) bir “Bitirme Dönemi Protokolü Ek-2” Sözleşmesi yapmak üzere Eser Sahibi’nden sözlü ve/veya yazılı talepte bulunabilir. Tesbit edilecek fiat, eğer Taslak Eser üzerinde Hazırlık Çalışmaları yapılmayacaksa, işbu sözleşmeye konu olan ilk Eser için tesbit edilen Bitirme Dönemi fiatının –mücbir sebepler olmadıkça– üzerinde olamaz. Ancak, tesbit edilen ücretin yüzde altmışı (%60) sözü edilen (Bitirme Dönemi Protokolü-Ek-2) kodlu Bitirme Dönemi Protokolünün imzası ile birlikte peşin olarak nakten ödenmelidir. Bakiye yüzde kırkı (%40) ise, işbu sözleşmenin ana hükümlerinden olarak, (CAD) çizimlerinin teslimi ile birlikte nakden ödenir. Taslak Eser için Hazırlık Dönemi Çalışmaları yapılması gerekeceği durumlarda, herbir toplantı için, işbu sözleşmedeki ücret aynen ve ayrıca ve peşinen ödenecektir.

l. Ancak, Bitirme Dönemi içinde/sürecinde herhangi bir zamanda, işbu sözleşme ve/veya ekleri kapsamında üzerine çalışılan Eser’in (CAD) çizimi ile imalatından iş sahibinin tamamen vazgeçmesi, Eser Sahibi’ne maddi veya manevi hiçbir sorumluluk yüklemez ve (CAD) çizimi ile imalatından vazgeçilen Eser’in tüm mali ve manevi hakları da Eser Sahibine kalır. İş Sahibi tarafından, adeta bir değiş-tokuş yapılması yani Hazırlık Dönemi’nde ortaya çıkarılmış başka/diğer kavramsal/konsept tasarımlardan herhangi bir başkası ile yani bir Taslak Eser ile Bitirme Dönemi’ne yeniden başlanması talep edildiğinde, aşağıda yazılı (Madde:2-2-g) hükmü gereği, İş Sahibi, işbu Eser Sözleşmesi altında hükme bağlanmış ücretin tamamını ödemedikçe, yeni bir çalışma dönemine geçilmez.

m. Eser Sahibi, işbu sözleşmeye konu olan Eser’le ilgili bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını, İş Sahibi’nin haklarına zarar vermeyecek şekilde, kendi başına veya çeşitli tarzda (stratejik ve/veya joint-venture ve benzeri) ortaklıklarla yapabilir veya üçüncü şahıs ve/veya firmalara tamamen veya kısmen devrederek yaptırtabilir ve/veya gerek gördüğü takdirde, kısmen veya tamamen, mali ve/veya manevi hak ve yetkilerini dilediği şahıs ve/veya firmalara (özel veya tüzel kişilere) devredebilir. Ancak, bütün durum ve şartlar altında, işbu sözleşmeye konu olan Eser’in tamamlanmasında, İş Sahibi’nin tek ve gerçek hukuki ve mali muhatabı olarak kalmaya devam eder.


2. 2. İş Sahibi’nin Yükümlülükleri ve Hakları:

a. İş Sahibi, Eser Sahibi’nin işbu Eser Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarına, bütün iyi niyeti ve mali ve teknik imkanları ile yardımcı olacağını ve yukarıda (Madde:2.1. tamamı) ile açıklanmış bütün yükümlülük ve haklarını da kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

b. İş Sahibi, Eser Sahibi ile yapılan/yapılacak her bir Hazırlık Toplantısı’na, kendi firmasında çalışan mühendislik, pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, satın alma ile kalıphane, üretim ve Eser Sahibi’nin gerekli göreceği bütün diğer bölüm sorumlularının katılımını sağlamakla mükelleftir. Bu cümleden olmak üzere, Eser Sahibi’nin gerekli göreceği şekilde bir toplantı salonu ile bu salonda kullanılacak donanımsal ve/veya görsel ekipmanları temin edeceğini ve şirketin organik yapılanmasındaki eksik bölümleri kuracağını ve/veya mevcut bölümler arasında farklı iletişim ve/veya yapılanma şekilleri oluşturulmasına da izin vereceğini işbu sözleşme ile vaat ettiğini kabul eder. Örneğin, Hazırlık Dönemi toplantılarında üzerinde çalışılan istisnasız bütün form taslaklarının gerek yerli ve gerekse yabancı kaynaklarda aynıları/benzerleri olup olmadığı konusunda literatür ve/veya tescil araştırmaları yapılması ve/veya uygun malzeme araştırmaları ve testleri gibi, Eser Sahibi’nin gerek göreceği konularda çalışmalar yapılması için bir bölüm oluşturulması veya bir sorumlu atanması ile Hazırlık Dönemi toplantılarında bir raportör bulundurulması, ilk acil tedbir olarak uygulanacaktır.

c. Eser’le ilgili olarak, İş Sahibi’nin uygun göreceği veya talep edeceği ve Eser Sahibi tarafından yapılacak tüm giderler ve masraflar İş Sahibi tarafından karşılanacaktır. Eser’in hazırlanması ve/veya yurt içi ve/veya yurt dışı fuarlara ve/veya yarışmalara katılımı için İş Sahibi’nin uygun göreceği ve/veya talep edeceği yolculuk, konaklama gibi bütün masraflar da bu cümleden sayılacaklardır. İş Sahibi’nin ödeme yapmak istemediği durumlarda Eser Sahibi, tamamen kendi nam ve hesabına hareket edebilir.

d. Eser’in CAD çizimlerinin İş Sahibi’ne teslim edilmesi ve böylece Eser Sahibi’nin işbu sözleşmede belirlenen yükümlülüğünün bittiği tarihte (Madde:2:1.d) İş Sahibi, bütün giderlerini kendisi karşılamak üzere, ilgili kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde gösterildiği şekilde ürünün tasarım tescilini, Eser Sahibi’nin kendisi ve/veya göstereceği özel veya tüzel kişi adına almakla mükelleftir. Tasarım Tescili Eser Sahibi veya gösterdiği özel veya tüzel kişi üzerine yapılmamış ürün, yerli veya yabancı piyasaya sürülemez. İhracatı yapılacak eserlerin, bu cümleden olmak üzere, ihraç edileceği ülkelerde geçerli tescillerinin de alınması zorunludur.

e. İş Sahibi, eseri üretmek, satmak, her türlü ticaretini yapmak ve Eser Sahibi’nin ismini yazmak ve Eser Sahibi’nin bütün manevi haklarına saygılı olmak koşulu ile her türlü sunumlarda kamuya teşhir etmek; işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma reklam yapmak, eser üzerindeki mali haklarını dilediği kişi veya kuruma devretmek / satmak gibi bütün mali haklara sahiptir.

f. Eser’in taklit edilmesi durumunda, Eser Sahibi’nin manevi ve kendisinin mali haklarının korunması için İş Sahibi, dava açmak hak / yetki ve sorumluluğuna sahiptir ve bu hakkından/sorumluluğundan vazgeçemez. Aynı şekilde, eserin taklit olduğu iddiası ile açılabilecek davalarda İş Sahibi, eserin orijinalliğini ispatlamak konusunda maddi ve manevi ve hukuki bütün tedbirleri almak ve eserin savunmasını yapmak yetki, hak ve sorumluluğunu kabul ve taahhüt eder.

g. İş Sahibi, Hazırlık Dönemi sonunda konusu ve detayları belirlenmiş olan işin Eser Sahibi tarafından Bitirme Dönemi sonunda tamamlanması durumunda eseri teslim almak zorundadır. Haksız neden ve gerekçelerle teslim almaktan kaçınması ve Eser Sahibi ile bütün ilişkisini kesmek istemesi durumunda İş Sahibi işbu Eser Sözleşme’si altında hükme bağlanan ücretin tamamını ödemek zorundadır.

h. Prototipi, Eser’i yapan Eser Sahibi tarafından onaylanmayan hiçbir ürün, iş sahibi tarafından seri üretilemez, kullanılamaz ve piyasaya sürülemez. İş sahibi bu konuda, eseri yapana karşı saygılı ve sorumlu davranacağını kabul eder ve buna karşılık Eser Sahibi, prototip ve seri üretime hazırlık aşamalarındaki danışmanlık ve benzeri hizmetlerinden maddi veya manevi hiçbir menfaat sağlamayacağını beyan ve taahhüt eder.

i. İş Sahibi, işbu sözleşmedeki mali ve/veya hukuki haklarını / yetkilerini / sorumluluklarını, Eser Sahibi’ne karşı gene işbu sözleşmede yazılı olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmedikçe, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ve/veya firmalara, kısmen veya tamamen devredemez, satamaz.


MADDE 3: ÜCRETLER, ÖDEME TABLOSU ve FATURA KESİMİ :

3.1. Hazırlık Dönemi sürecindeki Hazırlık Dönemi Toplantıları ile ilgili ödemeler:

Şu an itibarıyla, Hazırlık Dönemi’nde ortalama toplam XXX (..rakam ile...) adet Hazırlık Dönemi Toplantısı yapılacağı varsayılıyor ise de, bu kesin bir rakam değildir. Her bir Hazırlık Dönemi Toplantısı’nın bedeli XXXX.- YTL’dir (..yazı ile... YTL). İşbu Eser Sözleşmesi’nin Taraflar tarafından imzalanması üzerine:

1. İş Sahibi, Eser Sahibi ile yapacağı ilk XX (..yazı ile...) Hazırlık Toplantısı bedeli olarak, XXXX.- YTL (çarpı) X = XXXX.- YTL ‘i (..yazı ile... YTL) peşinen ve nakit olarak ödeyecek;
2. Yukarıda yazılı ilk XX (..yazı ile...) toplantı sonrasındaki (ön görülen) diğer XX (..yazı ile...) Hazırlık Dönemi toplantısı için [Hazırlık Dönemi toplantıları No. X-X (dahil)] İş Sahibi, X’inci Hazırlık Dönemi toplantısında, Eser Sahibi’ne, aynı şekilde, XXXX.- (çarpı) X = XXXX.- YTL (..yazı ile...) daha peşinen ve nakit olarak ödeyecektir.

3. Burada (Madde:3.1.1) ve (Madde:3.1.2) de belirtilen, ön görülen toplam XXX (..rakam ile...)) Hazırlık Dönemi toplantısı sonrasında yapılacak her bir toplantı için İş Sahibi, Eser Sahibi’ne nakit XXXX.- YTL (..yazı ile... YTL) peşin olarak ödeyecektir.

3.2. Bitirme Dönemi ile ilgili ödemeler:

Bitirme Dönemi çalışmalarına istinaden İş Sahibi Eser Sahibi’ne toplam XX.XXX YTL (..yazı ile... YTL) ödeyecektir. Bu ücret, X (..rakam ile...) değişik zamanda ve X (..rakam ile...) farklı oranda ödenecektir.

1. İşbu mukavelenin imzalanması ile birlikte İş Sahibi, Eser Sahibi’ne, [Hazırlık Dönemi’nin ilk XX (..rakam ile...) toplantısının peşin ücretine ek olarak] üzerinde mutabık kalınan XXXXX.-YTL (..yazı ile... YTL)’nin %XX (yüzde ......)’nu [XXXX.-YTL (..yazı ile... YTL)] nakten ve bir seferde ödeyecektir.

2. Hazırlık Dönemi’nin bitmesi ile birlikte, İş Sahibi ile Eser Sahibi arasında, işbu Eser Sözleşmesine (Ek-1) şeklinde, işbu Eser Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek, ayrı bir protokol olarak ve “Bitirme Dönemi Protokolü” adı ile anılacak, Eser’in Bitirme Dönemi’nin süresini belirleyen bir sözleşme imzalanacaktır. İşbu (Ek-1) şeklindeki Bitirme Dönemi Protokolünün imzalanması ile birlikte İş Sahibi, Eser Sahibi’ne, üzerinde mutabık kalınan XXXXX.-YTL (..yazı ile YTL)’nin ikinci (2.nci) %XX (yüzde ..........)’luk dilimini [XXXX.-YTL (..yazı ile... YTL)] nakten ve bir seferde ödeyecektir.

3. Bitirme Dönemi Protokol’ü altında tespit edilen süre sonunda, Eser Sahibi, CAD çizimlerini İş Sahibi’ne teslim edecek, teslimatın İş Sahibi tarafından kabul edilmesi üzerine de İş Sahibi Eser Sahibi’ne, üzerinde mutabık kalınan XXXXX.-YTL (..yazı ile... YTL)’nin bakiye %XX’lik (yüzde .........) kısmını [XXXXX.-YTL (..yazı ile... YTL)] peşin ve nakit olarak ödeyecektir

4. Hem Hazırlık Dönemi’ni hem de Bitirme Dönemi’ni kapsamak üzere, İş Sahibi’nden tahsil edilen tüm ücretler, Eser Sahibi tarafından, İş Sahibi adı ve namına ve Bitirme Dönemi sona erer ermez tek bir fatura altında fatura edilecektir.

5. Burada (madde:3.1) ve (Md:3.2) altında belirtilen tüm ücretlere KDV dahil olmayıp, Fatura bedeline %18 KDV ayrıca ilave edilecektir.


MADDE 4: ESER SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİ:

4.1. Hazırlık Dönemi’nde Fesih:

1. Eser Sahibi, tek taraflı olarak anlaşmayı bu aşamada fesih edecek olursa, haklı olduğu bir durumda değilse, peşinat olarak aldığı avansların, henüz gerçekleşmemiş olan Hazırlık Toplantılarının hak etmediği bölümüne karşılık gelen ücret avansı ile birinci %XX (yüzde .......) karşılığındaki Bitirme Dönemi avansını iş sahibine iade etmeyi beyan ve taahhüt eder.

2. İş Sahibi, tek taraflı olarak işbu anlaşmayı bu dönemde fesih edecek olursa, haklı olduğu bir durumda değilse, Eser Sahibi’ne peşinat olarak ödediği avansların tamamından, yani Eser Sahibi ile arasında yapılamamış Hazırlık Dönemi toplantıları nedeniyle henüz Eser Sahibince hak edilmemiş avans bakiyesinden ve Bitirme Dönemi için ödediği birinci %XX (yüzde .........) iş avansından dahi feragat etmeyi ve olası rüçhan hakları ile o ana kadar yapılmış bütün çalışmaların manevi ve mali haklarını eser sahibine terk etmeyi burada beyan ve taahhüt eder.

4.2. Bitirme Döneminde Fesih:

1. Eser Sahibi, haksız olduğu durumlarda Eser’i tamamlamaz ve anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek isterse, sadece Bitirme Dönemi için ve bu dönemin başlangıcında almış olduğu ikinci dilim %XX (yüzde ......)’lik peşinatı, hiçbir kesinti dahi yapmaksızın İş Sahibi’ne geri ödeyeceğini ve üstelik Eser üzerinde hiçbir mali veya manevi hakkı kalmayacağını burada beyan ve taahhüt eder. İş Sahibi, böyle bir durumda, dilediği herhangi bir şekilde söz konusu Eser’i tamamlamak hakkına sahip olur.

2. Ancak, sözleşme hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesi ile haklı olduğu durumlarda Eser Sahibi’nin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda, İş Sahibi hiçbir şekilde mali veya manevi hak iddiasında bulunamayacağı gibi, Eser’in tamamlanması için hiçbir faaliyet içine de giremez.

3. İş Sahibi’nin bu döneme haklı gerekçeleri yokken anlaşmayı feshetmesi durumunda, İş Sahibi yapmış olduğu peşin ödemeler üzerinde hiçbir hukuki ve mali hakkı olmadığını ve üstelik o ana kadar yapılmış olan çalışmalarda ortaya çıkmış Eser ve/veya Eserler üzerindeki olası rüçhan hakları ile maddi ve manevi bütün haklarından da feragat etmiş sayılacağını burada beyan ve kabul eder. (Madde.2.1.l) ile (Madde2.2.g) hükümleri saklıdır.

4. İş Sahibi’nin haklı gerekçelerle işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda, Eser Sahibi’nin haksız olduğu durumlardaki yaptırımlar (Madde:4-2-1) geçerlidir.

4.3. Bitirme Dönemi’nin sonunda fesih:

İş Sahibinin, Eser Sahibi tarafından kendisine teslim edilen nihai bilgisayar destekli tasarımı (CAD) kabul etmek istememesi veya kabul ettiği halde bakiye son parti ödemeyi (Bitirme Dönemi ücretinin yüzde XX’ını) çeşitli bahanelerle yapmak istememesi ve/veya geciktirmesi durumunda, kendisini bu ödemeyi geciktirmekte ve/veya yapmamakta haklı kılacak gerekçeleri, Eser Sahibine yazılı olarak açıklaması istenir. İş Sahibi’nin haklı olduğu konularda tasarım üzerinde gerekli düzeltmelerin ve/veya iyileştirmelerin, Eser Sahibi tarafından iyi niyetle yapılması esastır. Yukarıda yazılı (Madde:2.1-l) ile (Madde:2.2.g) hükümleri saklıdır.


MADDE 5: BÖLÜNEBİLİRLİK - TADİLAT – FERAGAT GAİPLİĞİ – TAKVİM GÜNLERİ

5.1. Eğer buradaki maddelerden her hangi birisi, veya bunların her hangi bir konuya istinaden uygulaması, bu konuda yetkisi olan her hangi bir mahkeme, tahkim, hükümet dairesi ve düzenleyici kuruluş tarafından geçersiz ve yasadışı kılınır veya boşa çıkarılırsa, o zaman böylesi madde veya maddeler, ya bu Eser Sözleşmesi’nden silinmiş ya da öylesi bir durum için geçersiz kılınmış sayılacak (durum hangisi ise), ve işbu Eser Sözleşmesi’nin kalanı aynen kalacak ve bu şekilde geçerli olmayı sürdürecek, bu minvalde de Taraflar, iyi niyet çerçevesinde böylesi madde veya maddeleri, ilgili işleme istinaden aynı şekilde etkili olabilecek, geçerli ve etkin bir yenisi veya yenileriyle değiştirmeyi müzakere edecektir.
5.2 Feragat eden Taraf’ın çıkarına olmak üzere getirilen feragatlar hariç, işbu Eser Sözleşmesi’nde yapılan her hangi bir değişiklik veya modifikasyon, veya maddeleri üzerindeki feragatler, her bir Taraf tarafından da Kabul görüp imzalanmadıkça, geçerli olmayacaktır.
5.3 Burada aksi belirtilmediği müddetçe, her hangi bir Taraf’ın buradan kaynaklanan haklarını yerine getirmekte gecikmeleri, böylesi haklarından feragat ettikleri manasına gelmeyecektir; her hangi bir Taraf’ın her hangi bir akitten, anlaşmadan, temsilden veya garantiden feragat etmesi, aynısının öncesi veya sonrasındaki ihlalden veya akitten, anlaşmadan, temsilden veya garantiden feragat ettiği manasına gelmeyecektir.
5.4 Aksi belirtilmedikçe, işbu Eser Sözleşmesi’ndeki her hangi bir güne veya son mühlete ilişkin bir referans, bir takvim gününe atıfta bulunacaktır. Eğer son mühlet Cumartesi veya Pazar günü bitiyor ise, veya Türkiye’deki yerel veya ulusal bir resmi tatil gününe denk düşüyorsa, o zaman son mühlet, müteakip ilk çalışma gününe kadar uzayacaktır.


MADDE 6: MÜCBİR SEBEPLER:

Taraflar’ın, işbu Eser Sözleşmesi’nden birbirlerine karşı doğan haklar yükümlülükleri veya sorumluluklarını, sel, yangın, deprem, savaş, ayaklanma, salgın hastalık, grev, lokavt vb. sosyal ve/veya benzeri her hangi bir Tanrı vergisi olaydan dolayı yerine getirmekte başarısız olurlarsa, mücbir sebebe maruz kalan Taraf bunu karşı Taraf’a yazılı olarak acilen bildirecek, ve böylesi bir durumu iyileştirmek ve düzeltmek için gerekli olan tüm çabalarını sarf edecek, ve böylesi bir mücbir sebep durumunun düzeltilmesi için geçen süre, ilgili sürece ilave edilecek, ancak, böylesi bir durum veya durumlar, işbu Eser Sözleşmesi’nin fesih edilmesi için asla bir gerekçe de teşkil etmeyecektir.

MADDE 7: MAHREMLİK:
Her bir Taraf, yan kuruluşlarının ve ilgili müdürlerinin, sorumlularının, çalışanlarının, denetçilerinin, müşavirlerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, danışmanlarının ve finansal kuruluşlarının işbu Eser Sözleşmesi’nin şartlarının yerine getirilmesine ilişkin çalışma ve işlerle ilgili bilgileri mahrem sayacak ve öyle tutacaklardır. Her bir Taraf, böylesi bilgileri (müdürleri, sorumluları, çalışanları, acenteleri, müdürleri, denetçileri veya müsteşarları dışında) açıklamayacak veya böylesi bilgileri (sadece işbu Eser Sözleşmesi’nin yerine getirilmesi amaçları hariç) kullanmayacaktır.
7.1. Geçerli yasalar veya ilgili hükümet, yargı mercileri veya diğer yetkili makamlar tarafından öylesi emredilmedikçe veya talep edilmedikçe, Taraflar, diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın ve bunun neleri içereceği, nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususunda mutabık kalmaksızın, işbu Eser Sözleşmesi’ne veya işbu Eser Sözleşmesi içinde belirtilen diğer hususlara istinaden basın bülteni veya her hangi bir kamu açıklaması yayınlamayacaktır. Taraflar’dan hiç biri, diğer Taraf’ın ismini veya ticari unvanını, tescilli markalarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını, diğer Taraf’ın öncelikli yazılı onayı olmaksızın kullanmayacaktır.
7.2. Her bir Taraf, işbu Eser Sözleşmesi’nin ve burada belirtilen diğer anlaşmaların yerine getirilmesine istinaden diğer Taraf’tan edineceği bilgileri, veya işbu Eser Sözleşmesi’ne girilmesine istinaden diğer Taraf’tan edineceği veya diğer Taraf’a ilişkin tüm diğer gizli bilgileri ve ticari sırları, en gizli ve mahrem bir şekilde tutacağı konusunda mutabık kalır. Her bir Taraf, burada belirtilen amaçlar hariç olmak üzere, bir önceki cümlede tanımlanan mahrem bilgileri diğer Taraf’ın öncelikli yazılı rızası olmadığı müddetçe açıklamayacağı, yaymayacağı, kullanmayacağı, iletmeyeceği konusunda da mutabık kalır. Ancak, bu paragrafta belirtilen kısıtlamalar, aşağıda yazılı olanlara istinaden uygulanmayacaktır:
7.2.1. edinen Taraf’ın her hangi bir ihlaline istinaden açığa çıkması hariç, açıklandığı zaman itibarıyla kamuya malolmuş bilgiler;
7.2.2. edinen Taraf tarafından bağımsız olarak geliştiği veya üçüncü taraflardan edinildiği ispatlanabilecek, açıklayan taraftan kendisinin direkt veya dolaylı yoldan edinmediği bilgiler;
7.2.3. buradaki Taraflar’ın artık mahrem olmadığına karar verdikleri bilgiler;
7.2.4. geçerli yasalar tarafından, veya yetkili kurum veya kuruluşlar veya makamlar tarafından açıklanması emredilen veya talep edilen, veya her hangi bir borsanın istemleri veya raporlama istemleri doğrultusunda açıklanan bilgiler; ve
7.2.5. işbu Eser Sözleşmesi’nin işletilmesi amaçlarına yönelik olarak bir Taraf tarafından istihdam edilen danışmanlara açıklanan bilgiler;
7.2.6. bu Bölümde belirtilen akitler ve sınırlamalar, Taraflar üzerinde işbu Eser Sözleşmesi’nin devamı süresince ve fesih edilmesinden sonraki iki (2) sene boyunca devam edecektir.


MADDE 8: İHBARLAR VE İLETİŞİMLER:

Hazırlık Dönemi ve Bitirme Dönemi ile ilgili toplantı bazlı veya böylesi dönemlerle ilgili randevular ve iletişimler hariç, işbu Eser Sözleşmesi’nin feshine ilişkin veya diğer türden yasal ihbar ve iletişimler Türkçe olarak hazırlanacak, gerçek olarak, elden, posta veya kurye veya faks ile (ki yazılı bir alındı teyidi gönderilecektir) yapılacak, ve aynısı, gönderen tarafından gerçek manada teslim edildiğinde veya alıcının faksında alıcı tarafından alındığında veya aynısının geçerli bir sureti şeklinde alıcının faksındaki sıradan kağıt üzerinde teslim alındığında, gönderen tarafından teslim edilmiş sayılacaktır.

İhbarların teyitleri posta ile gönderilecektir. Adres değişikliğine ilişkin bir ihbar, sadece fiziksel manada teslim alınmış ise, teslim edilmiş sayılacaktır.

Eğer Eser Sahibi’ne ise:

(Kişi ya da kuruluşun adı / unvanı).
(Adresi)
(Adresin devamı)

Bay / Bayan .....................................’in dikkatine

Tel.: ................................................
Faks: .................................................
E-posta: ................................@...............................
Web: http// ..............................................................


Eğer İş Sahibi’ne ise:

(Kişi ya da kuruluşun adı / unvanı).
(Adresi)
(Adresin devamı)

Bay / Bayan ....................................’in dikkatine
Tel.: ..............................................
Faks: ..............................................
E-posta: ...............................@..............................
Web: http// .............................................................

Buraya taraf her hangi bir Taraf, yukarıdaki şekilde gönderilmiş yazılı bir ihbar ile gönderilecek olan ihbar ve iletişimlerin, farklı bir adrese ve/veya farklı bir şahsa yapılmasını, bunu yazılı olarak önceden haber vermek suretiyle, sağlayabilir. Önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle yapılan yeni adrese / şahsa yapılacak olan her türlü iletişim, ihbar, uyarı vb. yasal olarak yapılmış sayılacaktır.


MADDE 9: GEÇERLİ YASA ve TAHKİM:

9.1. Bu sözleşme de yer almayan hükümlerde 5846 sayılı Fikir ve sanat eserleri yasasının hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

9.2. İşbu Eser Sözleşmesi’nde yer almayan hükümlerde, 551 ve 554 sayılı KHK hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

9.3. İşbu Eser Sözleşmesi’nin ücretler ve ödemelerle ilgili ihtilaflarında, Borçlar Kanunu hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

9.4. İşbu Eser Sözleşmesi’nden doğacak anlaşmazlıklarda ilgili İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9.5. Toplam ondört (14) Sayfa ve dokuz (9) Ana Maddeden oluşan İşbu Eser Sözleşmesi iki (2) nüsha olarak Taraflar’ın serbest iradeleri ile düzenlenmiş olup, tüm sayfa altları da ayrı ayrı dahil olmak üzere, tamamı Taraflar’ın imzaları ile onanmıştır.

ESER SAHİBİ İŞ SAHİBİ
......................................................... .........................................................
......................................................... .........................................................
adı ve namına: ................................ adı ve Namına: ................................
(İmza yetkilisinin adı soyadı) (İmza yetkilisinin adı soyadı)
(Kaşe) İmza: (Kaşe) İmza:


Tarih: ..../...../ 2009 Tarih: ..../..../2009